cart
0

Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka

Poskytovatel
MÚA AV ČR
Typ projektu
Interní projekty
Rok zahájení
2015
Řešitel/ka v MÚA
Lucie Merhautová

Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka je dlouhodobým týmovým projektem, který vznikl v návaznosti na dokončování ediční řady Spisy T. G. Masaryka. Představuje slovníkovou příručku potencionálně převoditelnou do webové aplikace, která formou přehledně a jednotně strukturovaných hesel shrne dosavadní poznatky o Masarykově životě a díle.

Encyklopedie bude rozdělena do dvou abecedně uspořádaných svazků. První díl zahrne věcná hesla, mapující jednotlivé etapy a události Masarykova života, rodinné a příbuzenské vazby, akademickou, veřejnou a politickou činnost, dílo (všechny samostatně – knižně – publikované spisy včetně politických brožur), základní pojmy jeho filosofie a programatické politické postuláty, ale též organizace a instituce s ním spojené nebo po něm nazvané, jeho ideový a politický odkaz (masarykovskou tradici v proměnách dob a režimů), různé interpretace Masarykova díla, působení i historické role a konečně rozdílné formy komemorace Masarykovy osobnosti. Tento díl vyjde v roce 2018. Druhý díl bude obsahovat biografická hesla, věnovaná členům Masarykovy rodiny, Masarykovým vědeckým, ideovým a politickým spřízněncům i odpůrcům, spolupracovníkům v realistickém hnutí, v zahraničním odboji a prezidentském úřadě, osobním přátelům, pokračovatelům i historiografům a popularizátorům jeho života a díla; vedle koncisně formulované životopisné části (u všeobecně známých osobností stručné, u postav dosud encyklopedicky jen marginálně zaznamenaných obsažnější) bude ve většině biogramů explicitně zachycen a zhodnocen vztah dané osobnosti k T. G. Masarykovi, případně vice versa. Hesla obou dílů budou doplněna odkazy na prameny a literaturu v reprezentativním výběru. Celé encyklopedické dílo pak uzavřou suplementa v podobě chronologie Masarykova života a práce a bibliografických soupisů jeho díla (včetně výborů) a jmenný, eventuálně místní rejstřík.

Encyklopedie poskytne specifickou syntézu Masarykova života, díla a odkazu ve formě vzájemně provázaných, alfabeticky řazených slovníkových hesel. V hutných textech soustředí velké množství faktografie a svou strukturou umožní rychlou a fundovanou informaci nejen v Masarykově biografii a bibliografii jeho děl, ale v širokém záběru reálií, personálií, historických událostí a problémů, spojených s jeho působením a jménem. Shrne výsledky dosavadního masarykovského bádání a zároveň je ve formě encyklopedické příručky či rukojeti, jež v naší vědecké i populárně naučné literatuře dosud chyběla, zprostředkuje širokému spektru uživatelů z odborné i laické veřejnosti. Příprava proponované encyklopedie, představující personálně, časově i odborně náročný projekt, by se měla stát jednou z priorit spolupráce mezi Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i., a Ústavem T. G. Masaryka, o. p. s.

Jádro autorského kolektivu tvoří pracovníci Edičně-badatelského oddělení MÚA, mezi autory hesel jsou i pracovníci dalších oddělení MÚA, díky finanční podpoře ze Strategií AV ČR se na přípravě hesel podílí i řada tuzemských i zahraničních badatelů z různých oborů (historici, filozofové, sociologové, literární historici…). Přípravu projektu a vlastní práci na díle řídí redakční rada ve složení: Jiří Brabec, Vratislav Doubek, Dagmara Hájková, Helena Kokešová, Jana Malínská, Lucie Merhautová (předsedkyně), Jan Rychlík, Josef Tichý, Josef Tomeš (hlavní redaktor), Richard Vašek. Vedle redakční rady byla ustavena výkonná redakce encyklopedie ve složení dr. Jana Malínská, dr. Lucie Merhautová a dr. Josef Tomeš, která zadává hesla ke zpracování, zajišťující vlastní odbornou, jazykovou a technickou redakci všech textů, výběr a zpracování ilustrací a doprovodných materiálů a správu veškeré s dílem spojené agendy (autorské smlouvy, kontakty s autory, konzultanty apod.).
Realizační tým se prioritně zaměřil na přípravu prvního dílu, obsahujícího věcná hesla. Součástí tohoto dílu bude i úvodní studie, shrnující život a dílo T. G. Masaryka (autor prof. dr. Vratislav Doubek), jako doplněk prvního svazku je připravována souborná knižní bibliografie publikovaných prací T. G. Masaryka (autorka dr. Jana Malínská).

Kontakty:

Lucie Merhautová – merhautova@mua.cas.cz
Jana Malínská – malinska@mua.cas.cz
Josef Tomeš – tomes@mua.cas.cz

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #