cart
0
Member photo

PhDr. Michaela Šmidrkalová, Ph.D.

E-mail: smidrkalova@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 574

Místnost: B 210

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání

 • 2015: Ph.D., Moderní dějiny, Fakulta sociálních věd UK, Praha.
 • 2011: Mgr., PhDr., Fakulta sociálních věd UK, Praha.
 • 2008: Bc., Fakulta sociálních věd UK, Praha.

Badatelské zaměření

 • Komparativní dějiny střední Evropy ve 20. století
 • Dějiny vědy ve střední Evropě ve 20. století

Výzkumné projekty od roku 2010

 • Člen řešitelského týmu: “Images of science” in Czechoslovakia 1918–1945–1968, Lumina quaeruntur, Akademie věd ČR, 2022–2026
 • Člen řešitelského týmu: Československo-polské vědecké sítě v čase Studené války mezi velkou politikou a individuálními strategiemi, GA ČR, LA projekty, 2021–2024
 • Člen řešitelského týmu: Mezi stalinismem a globálním infrastrukturalismem: vliv globální vědy za studené války na československou vědní a mezinárodní politiku (1945–1989), GA ČR, 2019–2021.
 • Spolupracovník: Vodní socialismus: Voda, životní prostředí a socialistické panství v Československu, GA ČR, 2018–2020.
 • Člen týmu: COURAGE: Cultural Opposition – Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries, Horizon2020, 2016–2019.
 • Spolupracovník: Stalinský plán přetvoření přírody v Československu (1948–1964), GA ČR, 2015–2017.

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010

 • od 2021: výkonná redaktorka časopisu Práce z dějin Akademie věd
 • od 2016: členka redakční rady Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010

 • 6/2015: Polská akademie věd, Ústav dějin vědy, Varšava
 • 9/2013–6/2014: Slovenská akademie věd, Historický ústav, Bratislava
 • 10/2012–6/2013: Varšavská univerzita, Historický ústav

 

Publikační činnost od roku 2010

Odborné knihy

 • Šmidrkalová, Michaela. Vyhlížení atomového věku I: Popularizace jaderné energie a energetiky v Československu v padesátých letech 20. století. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019. 128 s. ISBN 978-80-7285-236-9.
 • Kůželová, Michaela. Francouzští komunisté a Polsko v roce 1956. Praha: Dokořán a FSV UK, 2012. 129 s. ISBN 978-80-7363-159-8.

Kapitoly v odborných knihách

 • Kůželová, Michaela. When a scientist went to fight: Czechoslovak social science emissaries at international congresses. In: Dvořáčková, Věra – Franc, Martin a kol.: Science overcoming borders. Praha: Masarykův ústav a archiv AV ČR, 2018, s. 187–205.
 • Kůželová, Michaela – Michela, Miroslav – Stýblová, Magdalena. Czechoslovakia. In: Apor, Balázs – Apor, Péter – Horváth, Sándor (eds.). Cultural opposition and its heritage in Eastern Europe. Budapest: Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 2018, s. 75–96.
 • Kůželová, Michaela. Polsko. In: Králová, Kateřina – Kubátová, Hana (eds.). Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy. Praha: Karolinum, 2016, s. 95–114.

Studie v impaktovaných časopisech

 • Šmidrkalová, Michaela. Celebrating the Czechoslovak atom: from Atoms for Peace to Expo 58. Annals of Science, 2023, roč. 80, č. 1, s. 38–61.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Šmidrkalová, Michaela. Československo a mezinárodní spolupráce socialistických zemí v oblasti vědecko-technických informací 1959–1989. Dějiny věd a techniky, 2022, roč. 55, č. 4, s. 185–202.
 • Šmidrkalová, Michaela – Michela, Miroslav – Scheibner, Tamás. Projekt „Émigré Europe“ a emigrace československých studentů a vědců do Nizozemska v letech 1933–1989. Práce z dějin Akademie věd, 2022, roč. 14, č. 1, s.11–44.
 • Šmidrkalová, Michaela – Studený, Luboš. Historie na děrných štítcích: pokus o využití výpočetní techniky v historické práci v Československé akademii věd v 60. letech 20. století. Práce z dějin Akademie věd, 2021, roč. 13, č. 2, s. 43–111.
 • Šmidrkalová, Michaela. Vstříc atomovému informačnímu věku: Československo a Mezinárodní nukleární informační systém (INIS) 1970–1989. Práce z dějin Akademie věd, 2021, roč. 13, č. 1, s. 21–42.
 • Šmidrkalová, Michaela. Zkrocená nebo pokořená voda? Obraz vody v československém populárním diskursu padesátých a počátku šedesátých let 20. století. Kuděj: časopis pro kulturní dějiny, 2020, roč. 21, č. 1–2, s. 11–28.
 • Kůželová, Michaela. Příroda na prahu atomového věku: obraz jaderné energetiky a životního prostředí v publicistice socialistického Československa. Soudobé dějiny. 2017, roč. 24, č. 1–2, s. 102–126.
 • Kůželová, Michaela. Imagining nuclear future in socialist Poland: Plans and Dreams. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 2017, roč. 62, č. 2, s. 35–54.
 • Kůželová, Michaela. Mezi sympatiemi a loajalitou: Francouzská komunistická strana a pražské jaro. Soudobé dějiny. 2014, roč. 21, č. 4, s. 577–608.
 • Kůželová, Michaela. Židovská kultura v Polsku po roce 1945: Obnova neobnovitelného. AUC – Studia territorialia. 2013, roč. 13, č. 4, s. 11–32.
 • Kůželová, Michaela. Maďarská revoluce 1956 v propagandě Francouzské komunistické strany. AUC – Studia territorialia. 2012, roč. 12, č. 1, s. 33–53.
 • Kůželová, Michaela. O chybách a zásluhách soudruha Stalina aneb Komunistická strana Francie a Chruščovův referát o kultu osobnosti a jeho důsledcích. Slovanský přehled. 2010, roč. 96, č. 3–4, s. 299–317.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #