cart
0
Member photo

PhDr. Luboš Velek, Ph.D.

E-mail: velek@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 550

Místnost: B 205

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání:

 • 1992–1997 Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, obor historie,
 • 1997–2004 Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Ústav českých dějin, postgraduální studium české dějiny.

Badatelské zaměření:

politické, kulturní a sociální dějiny českých zemí a habsburské monarchie v 19. a 20. století; vývoj politické kultury ve střední Evropě 19. a 20. století; nacionalismus ve střední Evropě 19. a 20. století; dějiny vědy a vzdělávání ve střední Evropě v 19. a 20. století.

Člen redakčních a edičních rad:

 • 1999–2011 člen redakční rady časopisu Kuděj – časopis pro kulturní dějiny (vydává ZČU Plzeň),
 • 2004–2009 člen redakční rady časopisu Dějiny a současnost (vydává NLN),
 • od 2006 člen redakční rady knižní řady Studien zum mitteleuropäischen Adel při Martin Meidenbauer,
 • Verlagsbuchhandlung v Mnichově (2012 převzato nakladatelstvím Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M.),
 • od 2008 člen vědecké rady časopisu Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století (vydává HiÚ AV ČR v Praze),
 • od 2008 člen vědecké rady časopisu Theatrum historiae (vydává FF UPce v Pardubicích),
 • od 2009 člen redakční rady časopisu Střed/Centre. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století (vydává MUA AVČR v Praze),
 • od 2009 člen redakční rady časopisu Historie – otázky – problémy (vydává FF UK v Praze).

Člen oborových rad, dozorčích rad, grantových panelů apod.:

 • 2008–2016 člen Oborové rady – české dějiny (FF UK),
 • 2009–2011 člen hodnotícího panelu č. 410 Grantové agentury ČR,
 • od 2009 člen Stálé konference českých a rakouských historiků při MZV ČR (od 2013 předseda),
 • 2010–2020 ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.,
 • od 2013 člen Historische Kommission für die böhmischen Länder e. V. (München),
 • od 2015 člen vědecké rady Collegia Carolina (München),
 • od 2015 člen Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien (Berlin),
 • Od 2019 člen dozorčí rady Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.,
 • od 2020 člen expertní komise Nadace Český literární fond.

 

Publikační činnost:

(zde viz evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

 

Publikační činnost:

Kvalifikační práce

 • Mladočeská strana za vedení Josefa Kaizla 1897–1901, diplomová práce FF UK, Praha 1997. 408 s.
 • Národní strana svobodomyslná (mladočeská) 1889–1907. Příspěvek k dějinám politického stranictví v habsburské monarchii v období procesu politické modernizace, disertační práce FF UK, Praha 2004. 1016 s.

Editor sborníků

 • Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867–1918 / Position of National Languages in Education, Educational Systém and Science of the Habsburg Monarchy, 1867–1918, vyd./ed. Harald BINDER – Barbora KŘIVOHLAVÁ – Luboš VELEK, Praha 2003. 754 s.
 • Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc./Festschrift in memoriam Prof. PhDr. Jan Havránek, CSc./ Studies dedicated to Prof. PhDr. Jan Havránek, CSc., in memoriam, vyd./Hg./ed. Michal SVATOŠ – Luboš VELEK – Alice VELKOVÁ ve spolupráci s Williamem D. Godseyem Jr. a Ralphem Melvillem, Praha 2005. 628 s.
 • Adelige Ausbildung. Die Herausforderung der Aufklärung und die Folgen, hrsg. v. Ivo CERMAN – Luboš VELEK, München 2006. 305 s.
 • Stopy dějin pod Blaníkem. Pocta Jiřině a Erichu Rennerovým od jejich kolegů, přátel a žáků, vyd. Luboš Velek, České Budějovice 2006. 180 s.
 • Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století. Pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám / Nationalismus, Gesellschaft und Kultur in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Festschrift für Jiří Kořalka zum 75. Geburtstag, vyd. Jiří Pokorný – Luboš Velek – Alice Velková, Praha 2007. 442 s.
 • Adel und Wirtschaft. Lebensunterhalt der Adeligen in der Moderne, hrsg. v. Ivo CERMAN – Luboš VELEK, München 2009. 302 s.
 • Karel Kramář (1860-1937). Život a dílo (Moderní dějiny – Supplementum 2), vyd. Jan Bílek – Luboš Velek, Praha 2009, 784 s.
 • Adel und Politik in der Habsburgermonarchie und den Nachbarländern zwischen Absolutismus und Demokratie, hrsg. v. Tatjana Tönsmeyer – Luboš Velek, München 2011. 330 s.
 • Historik nad šachovnicí dějin. K pětasedmdesátinám Jana Galandauera, vyd. Dagmar Hájková – Luboš Velek a kol., Praha 2011, 352 s.
 • Adelsgeschichte als Elitenforschung, hrsg. v. Miloš ŘEZNÍK – Luboš VELEK, München 2012. 216 s.
 • Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám, vyd. Jana Čechurová – Pavel Andrš – Luboš Velek (vyd.), Praha 2012. 704 s.
 • Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860–1990, hrsg. v. Adéla Gjuričová – Andreas Schulz – Luboš Velek – Andreas Wirsching, Düsseldorf 2014. 342 s.
 • Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen der Tschechoslowakei und der Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext, hrsg. v. Franz ADLGASSER – Jana MALÍNSKÁ – Helmut RUMPLER – Luboš VELEK, Wien 2015, s. 436.
 • Frauen Politik Transformation / Women Politics Transformation, hrsg. v. Gabriella HAUCH – Regina THUMSER-WÖHS – Luboš VELEK, Innsbruck – Wien – Bozen 2015 (= Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 26, 2/2015).
 • Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka, vyd. Martin ČÍŽEK – Antonín K. K. KUDLÁČ – Luboš VELEK – Vít VLNAS – Jiří VYKOUKAL, Praha 2017, 281 s.

Editor pramenů

 • Jaromír ČELAKOVSKÝ, Moje zápisky 1871–1914, vyd. Luboš Velek – Alice Velková, Praha 2004. 438 s.
 • Promarněná šance. Edice dokumentů k česko-německému vyrovnání před první světovou válkou. Korespondence a protokoly 1911–1912. I–II, vyd. Eva Drašarová – Roman Horký – Jiří Šouša – Luboš Velek, Praha 2008. 1729 s.
 • Marie ČERVINKOVÁ-RIEGROVÁ, Zápisky. I (1880–1884), vyd. Milan Vojáček – Luboš Velek a kol., Praha 2009. 711 s.
 • Marie ČERVINKOVÁ-RIEGROVÁ, Zápisky. II (1885–1886), vyd. Milan Vojáček – Luboš Velek a kol., Praha 2013. 585 s.
 • Deníky Josefa Kalouska II., eds. Martin KLEČACKÝ – Pavel FABINI – Luboš VELEK, Praha 2016, 332 s.
 • Jan KRČMÁŘ, Paměti. Díl I. (do roku 1918), vyd. Luboš Velek – Alice Velková – Martin Klečacký, Praha – Pelhřimov  2017, 581 s.
 • Deníky Josefa Kalouska I., eds. Pavel FABINI – Luboš VELEK, Praha 2020, 470 s.

Studie a články

 • Český student v revoluční Vídni 1848. První politické vystoupení Eduarda Grégra, in: Kroměřížský sněm 1848–1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě, Kroměříž 1998, s. 197–207.
 • Pokus o česko-německé vyrovnání 1899–1900 – Konference u Chiariho, Český časopis historický 96, 1998, s. 532–560.
 • Sestavení vlády Ernesta von Koerbera a obnovení úřadu českého ministra krajana roku 1900, Paginae historiae 6, 1998, s. 38–63.
 • Ve službách „Vysokého pána“ I, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 38, 1998, s. 221–244.
 • Ve službách „Vysokého pána“ II, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 39, 1999, s. 211–235.
 • Koerberovy česko-německé smiřovací konference 1900. Jejich prosazení, průběh a ztroskotání, Časopis Národního muzea 168, 1999, s. 29–54.
 • Mladočeši a konec principu všenárodní strany – volby do říšské rady 1900–1901, Paginae historiae 7, 1999, s. 126–156.
 • Takový život nestojí za zlámanou grešli!“ Obrázky ze života českých poslanců 19. století, Kuděj – Časopis pro kulturní dějiny, 1999/2, s. 49–63. Otištěno též in: Klub. Kulturní měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku, 2001/7–8, s. 2–6.
 • Emanuel Engel (1844–1907). Politický a sociální profil politického vůdce v 19. století, in: Osobnost v politické straně, ed. Pavel Marek, Olomouc 2000, s. 33–45. [V rozšířené podobě vyšlo též jako: Benešovský poslanec Emanuel Engel (1844–1907). Politický a sociální profil politického vůdce, in: Stopy dějin pod Blaníkem. Pocta Jiřině a Erichu Rennerovým od jejich kolegů, přátel a žáků, vyd. Luboš Velek, České Budějovice 2006, s. 159–174.]
 • Sdružení českých zemědělců a Národní strana svobodomyslná 1896–1899, in: Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století. Studie Slováckého muzea 5, Uherské Hradiště 2000, s. 123–134.
 • Český zemský sněm v letech 1848 až 1913. Jeho charakter a hlavní rysy, in: Sejm czeski od czasów najdawniejszych do 1913 roku, redakcja Marian J. Ptak, Opole 2000, s. 87–101. Otištěno též in: Senát, 3/2004, s. 1–6.
 • Stáří, smrt a pohřeb politických vůdců, in: Fenomén smrti v české kultuře 19. století, vyd. H. Lorenzová – T. Petrasová, Praha 2001, s. 298–308.
 • Agrární proud v mladočeské straně v 90. letech 19. století, in: K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, vyd. Jiří Šouša – Daniel E. Miller – Mary Hrabik Samal, Praha 2001, s. 19–29.
 • Způsoby politické komunikace v 19. století. Místo a role politické schůze v politické kultuře českých zemí 1861–1914, in: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století, ed. Kateřina Bláhová, Praha 2002, s. 204–221.
 • Slovanství a rakušanství v české politice v 90. letech 19. století – Kramářova aféra, in: 150 let Slovanského sjezdu (1848). Historie a současnost, vyd. Václav Veber, Praha 2002, s. 144–170.
 • Liberalismus, svépomoc a státní intervence v agrárním programu mladočechů na přelomu 19. a 20. století, in: Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století, Studie Slováckého muzea 7, 2002, s. 57–66.
 • Česká kulturní politika versus racionalizace struktury státního vzdělávacího systému. Případ tzv. Gautschových ordonancí z roku 1887, in: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867–1918/Position of National Languages in Education, Educational Systém and Science of the Habsburg Monarchy, 1867–1918, vyd./ed. by Harald Binder – Barbora Křivohlavá – Luboš Velek, Praha 2003, s. 589–628.
 • Ein konservativer Aristokrat mit radikaler Unterstützung. Die jungtschechische Wahlagitation 1894 für Adolf Freiherrn Leonhardi, Etudes Danubiennes 19 – Les Noblesses de Bohẻme et de Moravie au XIXe, 2003, s. 141–154.
 • Klub českých a moravských katolíků na říšské radě 1907–1911, in: Jan Šrámek. Kněz, státník, politik, ed. Pavel Marek, Olomouc 2004, s. 113–129.
 • Agropedagogika ve službách mladočeské strany na přelomu 19. a 20. století, in: Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. (Studie Slováckého muzea 9), red. Blanka Rašticová, Uherské Hradiště 2004, s. 33–38.
 • Politické vzdělávání a idea vysoké školy politické v Čechách, in: Vzdělávání a osvěta v české kultuře 19. století, ed. Kateřina Bláhová – Václav Petrbok, Praha 2004, s. 117–138.
 • Jaromír Čelakovský (1846–1914). Krátký životopis, in: Jaromír Čelakovský, Moje zápisky 1871–1914, vyd. Luboš Velek – Alice Velková, Praha 2004, s. 17–49.
 • Strana ústavověrného velkostatku, in: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004. I. Období 1861–1938, vyd. Jiří Malíř – Pavel Marek, Brno 2005, s. 87–108.
 • The Nobel Prize for T. G. Masaryk: Epilogue to the „Zagreb Trial“, in: Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Jana Havránka, CSc. / Festschrift in memoriam Prof. PhDr. Jan Havránek, CSc. / Studies dedicated to Prof. PhDr. Jan Havránek, CSc., in memoriam, ed. Michal Svatoš – Luboš Velek – Alice Velková ve spolupráci s Williamem D. Godseyem Jr. a Ralphem Melvillem, Praha 2005, s. 525–539.
 • The Political Culture in the Czech Lands, 18481918, in: Political Culture in Central Europe (10th – 20th Century). Part II. 19th and 20th Centuries, ed. Magdalena Hułas – Jaroslav Pánek – Roman Baron, Warsaw 2005, s. 45–70.
 • Respektující rivalita: Jaroslav Goll a Jaromír Čelakovský na mocenském poli české historiografie. Několik postřehů k taktikám a strategiím ve vědeckém prostředí přelomu 19. a 20. století, in: Jaroslav Goll a jeho žáci, vyd. Bohumil Jiroušek – Josef Blüml – Dagmar Blümlová, České Budějovice 2005, s. 193–242.
 • Jan Vašatý – apoštol mladočeského panslavismu a jeho dobová karikatura, in: Slovanství a česká kultura 19. století, vyd. Zdeněk Hojda – Marta Ottlová – Roman Prahl, Praha 2006, s. 71–91.
 • Mandát za uzenku. Volební nátlak a podvody v české politické kultuře 19. století, Dějiny a současnost 28, 5/2006, s. 33–37.
 • Toaletní papír a jeho politická symbolika. Královský reskript z roku 1871, Dějiny a současnost 28, 8/2006, s. 12.
 • Rozvíjení české samosprávy jako náhrady neexistujícího státu a jako předstupně státní samostatnosti, in: Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948, ed. Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Jiří Malíř, Brno 2006, s. 146–151.
 • Národnostní vyrovnání jako cesta k soužití dvou národů v jedné zemi? Několik otázek souvisejících s pokusy o vyrovnání v Čechách 1870–1918, in: Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě / Der Mährische Ausgleich von 1905: Möglichkeiten und Grenzen für einen nationalen Ausgleich in Mitteleuropa, ed. Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Jiří Malíř, Brno 2006, s. 309–318.
 • Ein Tourist in Prag um Jahrhundertwende, East Central Europe 33, 2006, s. 369–373.
 • O „startujících profesionálech“ a „dobíhajících amatérech“. (Na místě úvodu), in: Stopy dějin pod Blaníkem. Pocta Jiřině a Erichu Rennerovým od jejich kolegů, přátel a žáků, ed. Luboš Velek, České Budějovice 2006, s. 7–12.
 • První v Rakousku!  Zvolení prvního poslance-ženy Boženy Vikové-Kunětické v roce 1912. Příspěvek k vývoji volebního práva a volebního chování v českých zemích v 19. a 20. století, in: Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století, vyd. Milan Vojáček, Praha 2007, s. 259–319.
 • Ke dvěma výročím lékaře, biologa, nakladatele a politika Eduarda Grégra, Živa 93, 4/2007, s. 146–147.
 • Böhmisches Staatsrecht auf „weichem Papier“: Tatsache, Mythos und ihre symbolische Bedeutung in der tschechischen politischen Kultur, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 47, 2006/07, s. 103–118.
 • Vnímání národnostní identity u venkovského obyvatelstva v Čechách na začátku 19. století, in: Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století. Pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám/Nationalismus, Gesellschaft und Kultur in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Festschrift für Jiří Kořalka zum 75. Geburtstag, vyd. Jiří Pokorný – Luboš Velek – Alice Velková, Praha 2007, s. 39–51. (Spoluautorka Alice Velková)
 • Svatba pana Kramáře. Společenské konvence a diplomacie na přelomu 19. a 20. století, Dějiny a současnost 29, 11/2007, s. 32–36.
 • Zrození politika – Karla Kramáře léta učednická. K problému profesionalizace politiky v habsburské monarchii, Sborník Národního muzea v Praze – řada A 61, 3–4/2007, s. 15–26.
 • Úvod. Projekt česko-německého národnostního vyrovnání v Čechách v letech 1890–1915 a jeho geneze, in: Promarněná šance. Edice dokumentů k česko-německému vyrovnání před první světovou válkou. Korespondence a protokoly 1911–1912. I, vyd. Eva Drašarová – Roman Horký – Jiří Šouša – Luboš Velek, Praha 2008, s. 3–30. [V německé verzi: Einleitung. Das Projekt des nationalen Ausgleichs zwischen Tschechen und Deutschen in Böhmen 1890–1915 und seine Genese, in: tamtéž, s. 43–77.]
 • Nationality compromise as a way towards coexistence of two nations in one country? Several questions concerning attempts at compromise in Bohemia 1870–1918, in: Historica. Historical Sciences in the Czech Republic 13, 2008, s. 175–193.
 • České státní právo na toaletním papíře. Mýtus, skutečnost a jejich symbolický význam. Příspěvek k počátkům české moderní politické kultury a jejího dědictví, in: 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly (Moderní dějiny – Suplementum 1, 2008), vyd. Milan Řepa, s. 301–327.
 • Návštěva F. L. Riegra v Olomouci 1885 a jeho snaha o smír moravských frakcí. Příspěvek k poznání role Vůdce národa, integraci českého národa a k participaci žen na veřejném dění, in: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám, vyd. Hana Ambrožová – Tomáš Dvořák – Bronislav Chocholáč – Libor Jan – Pavel Pumpr, Brno 2009, s. 413–424.
 • Myšlenka zavedení všeobecného, rovného a přímého volebního práva v obecném a českém kontextu, in: Střed/Centre. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 1, 2009, s. 58–67.
 • Grenzen für die Entwicklung des Parlamentarismus bei den kleinen Völkern: Die Tschechen im Reichsrat in Wien 1879–1914, Czasopismo prawno-historyczne 61, 2/2009, s. 177–188.
 • Karel Kramář a Národní strana svobodomyslná (mladočeská) 1890-1914, in: Moderní dějiny – Supplementum 2: Karel Kramář (1860-1937). Život a dílo, vyd. Jan Bílek – Luboš Velek, Praha 2009, s. 104–138.
 • Úvodem/Introductory word, in: Moderní dějiny – Supplementum 2: Karel Kramář (1860-1937). Život a dílo, vyd. Jan Bílek – Luboš Velek, Praha 2009, s. 13–22. (spoluautor J. Bílek)
 • Několik slov úvodem, in: Práce z dějin vědy 21, 2009, s. 227–230.
 • Einleitung zum zweiten Band der Editionsreihe Studien zum mitteleuropäischen Adel, in: Adel und Wirtschaft. Lebensunterhalt der Adeligen in der Moderne, hrsg. v. Ivo Cerman – Luboš Velek, München 2009, s. 7-8.
 • Aristokrat demokratem: Václav hrabě Kounic a česká politika 1883 až 1897, in: Jiří Malíř – Martin Rája (vyd.), JUDr. Václav Kounic a jeho doba, Brno 2009, s. 59–90.
 • Karel Adámek (1840-1918) und die Sozialpolitik der Freisinnigen Nationalpartei (Jungtschechen), in:  Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Jiří Malíř (Hrsg.), Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848–1914, München 2010, s. 341–374.
 • Die Idee des allgemeinen Wahlrechts im politischen Lager der tschechischen Liberalen 1861–1914, in: Thomas Simon (Hg.), Hundert Jahre allgemeines und gleiches Wahlrecht in Österreich. Modernes Wahlrecht unter den Bedingungen eines Vielvölkerstaates, Frankfurt am Main 2010, s. 213–254.
 • Spolupráce českých a jihoslovanských poslanců v Poslanecké sněmovně Říšské rady 1891–1897, in: Jure Gašparič – Eduard Kubů – Žarko Lazarević – Jiří Šouša (vyd.), Slovenci in Čehi v dobi moderne. Politika – družba – gospodarstvo – kultura / Češi a Slovinci v moderní době. Politika – společnost – hospodářství – kultura, Ljubljana – Praha 2010, s. 69–95.
 • Die Hochzeit des Herrn Kramář, in: Marija Wakounig – Wolfgang Müller – Michael Portmann (Hgg.), Nation, Nationalitäten und Nationalismus im östlichen Europa. Festschrift für Arnold Suppan zum 65. Geburtstag, Wien – Berlin 2010, s. 611–630.
 • Naděje v posledního kavalíra – jmenování Františka Thun-Hohensteina ministerským předsedou roku 1898. K praxi sestavování vládních kabinetů v Předlitavsku, HOP 2, 2010, s. 9–36.
 • Die Organisation der Großgrundbesitzer in den böhmischen Ländern 1860–1914 am Beispiel des sog. konservativen Großgrundbesitzes in Böhmen, in: Tatjana Tönsmeyer – Luboš Velek (Hg.), Adel und Politik in der Habsburgermonarchie und den Nachbarländern zwischen Absolutismus und Demokratie, München 2011, s. 265–317.
 • Úvodem, Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století 3 – Supplementum 1: Muži října 1918. Osudy aktérů vzniku Republiky československé, ed. Rudolf Kučera, Praha 2011, s. 7–8.
 • Převrat prof. Jana Krčmáře, Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století 3 – Supplementum 1: Muži října 1918. Osudy aktérů vzniku Republiky československé, ed. Rudolf Kučera, Praha 2011, s. 131–143.
 • Pokusy ministerského předsedy Františka hraběte Thun-Hohensteina vyřešit jazykovou otázku v Čechách v letech 1898–1899, in: Dagmar Hájková – Luboš Velek a kol., Historik nad šachovnicí dějin. K pětasedmdesátinám Jana Galandauera, Praha 2011, s. 134–166.
 • Die Presselandschaft der Freisinnigen Nationalpartei von 1861 bis 1914, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 51, 2011, s. 99–129.
 • Die Vorstellungen der böhmischen Bevölkerung von Parlamentarismus, Konstitutionalismus und den idealen Abgeordneten während der Revolution 1848/1849, in: Martin Knauer – Verena Kümmel (Hgg.), Visualisierung konstitutioneller Ordnung 1815–1852, Münster 2011, s. 127–144.
 • Einleitung. Adelsgeschichte als Elitenforschung, in: Miloš Řezník – Luboš Velek (Hrsg.), Adelsgeschichte als Elitenforschung, München 2012, s. 7–10.
 • Rozkol „v lůně strany národní“: kandidatura J. Baráka do českého zemského sněmu 1863. Příspěvek k volebnímu chování českého obyvatelstva, in: Jana Čechurová – Pavel Andrš – Luboš Velek (vyd.), Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám, Praha 2012, s. 158–175.
 • Ideální představy o ústavě, parlamentarismu a zástupcích lidu v revolučním roce 1848/1849, Moderní dějiny 20, 2012, s. 13–34.
 • Dem Volksvertreter ein Gesicht geben...“. Visualisierung und Popularisierung der Abgeordneten im Böhmen des 19. Jahrhunderts, in: Andreas Schulz – Andreas Wirsching (Hrsg.), Parlamentarische Kulturen in Europa. Das Parlament als Kommunikationsraum, Düsseldorf 2012, s. 335–354.
 • Die tschechischen bürgerlichen Parteien im Weltkrieg 1914–1918, in: Claudia Reichl-Ham – Irmgard Nöbauer (Hrsg.), Der Erste Weltkrieg und der Vielvölkerstaat, Wien 2012, s. 165–178.
 • Fondová skupina Diplomacie a zahraniční politika 1848–1918, in: Jan Kahuda (ed.), Průvodce po Rakouském státním archivu pro českého návštěvníka, Praha 2013, s. 43–61.
 • Fondová skupina Zemská oddělení, in: Jan Kahuda (ed.), Průvodce po Rakouském státním archivu pro českého návštěvníka, Praha 2013, s. 144–161. (Společně s Janem Kahudou a Jaroslavem Šulcem).
 • Organizace tisku českých honoračních stran 1861–1914 na příkladu Národní strany svobodomyslné (mladočechů), Acta Universitatis Carolinae – Studia territorialia 13, 1–2/2013, s. 109–140.
 • The Czech Club in Prague: the Political Association as a Means to Political Mobilisation and the Legitimisation and the Cultivation of Civil Elites in the 1870s, in: Judit  Pál – Vlad Popovici (eds.), Elites and Politics in Central and Easter Europe (1848–1918), Frankfurt a. M. 2014, s. 53–79.
 • Der Alltag der tschechischen bürgerlichen Abgeordneten 1848–1918, in: Adéla Gjuričová – Andreas Schulz – Luboš Velek – Andreas Wirsching (Hg.), Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860–1990, Düsseldorf 2014, s. 139–161.
 • Budování lokální a regionální organizace Národní strany v Čechách v 60. a 70. letech 19. století, Střed/Centre. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 6, 2014, s. 9–37.
 • Písemné prameny úřední povahy k dějinám 19. a 20. století, in: Jana Čechurová – Jan Randák a kol., Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014, s. 257–272. (spoluautor Jan Kahuda)
 • Karikatura jako historický pramen, in: Jana Čechurová – Jan Randák a kol., Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014, s. 360–385. (spoluautor Martin Franc)
 • Organizace komunálních voleb v Praze v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století, HOP 6, 2014, s. 32–52. (http://ucd.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2015/05/Velek.pdf)
 • Prof. Jaromír Čelakovský a Národní strana svobodomyslná zv. mladočeská, Právněhistorické studie 45/1, 2015, s. 112–126.
 •  „Der“ erste weibliche Abgeordnete der Habsburgermonarchie im Böhmischen Landtag 1912, Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 26, 2/2015, (edd: Gabriella Hauch – Regina Thumser-Wöhs – Luboš Velek, Frauen Politik Transformation / Women Politics Transformation, Innsbruck – Wien – Bozen 2015), s. 41–69 (https://www.studienverlag.at/bookimport/oezgArchiv/media/data0520/5461_oezg2_2015_s41_69_velek.pdf )
 • Německý tisk české Národní strany: k prehistorii Skrejšovského deníku Politik,  in: Petr Kopička (ed.), Fontes ipsi sitiunt. Sborník prací k sedmdesátinám archiváře a historika Eduarda Mikuška, Litoměřice – Praha 2016, s. 197–212.
 • Počátky českého nábožensko-politického konfliktu a katolický list Pozor (1861–1863), Studia historica brunensia 61, 2/2014 [vyšlo 2016], s. 31–51. (spoluautor Adam Dobeš)
 • Antonín Randa očima svých současníků, Právník 155, 8/2016, s. 673–688.
 • Politické strany a politická kultura, in: Ivo Cerman (ed.), Habsburkové. Vznikání občanské společnosti 1740–1918, Praha 2016, s. 436–469.
 • Slavná korunovace, která se nikdy nekonala, in: Ivo Cerman (ed.), Habsburkové. Vznikání občanské společnosti 1740–1918, Praha 2016, s. 506–533.
 • Staročeský deník Národ (1863–1866) a jeho redaktor Josef Kalousek, in: Pavel Fabini (ed.), Historik Josef Kalousek. Historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století, Praha 2016, s. 30–63.
 • Zle vlastenci, zle, jezovité zde! Střet českých liberálů a klerikálů kolem usazení se Tovaryšstva Ježíšova v Praze roku 1866, in: Martin Čížek – Antonín K. K. Kudláč – Luboš Velek – Vít Vlnas – Jiří Vykoukal (eds.), Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka,  Praha 2017, 281 s. 252–281.
 • Prof. JUDr. Jan Krčmář (1877–1950). Příspěvek k životopisu I., in: Jan Krčmář. Paměti. Díl I. (do roku 1918), vyd. Luboš Velek – Alice Velková – Martin Klečacký, Praha – Pelhřimov 2017, s. 11–58.
 • Der Adel in Böhmen, in: Matthias Stikler – Jaroslav Kučera – Raimund Paleczek (Hgg.), Deutsche und Tschechen. Landsleute und Nachbarn in Europa, München 2017, s. 99–109.
 • Tomáš Garrigue Masaryk – ein Homo politicus, in: Peter Diem (ed.), Tomáš G. Masaryk. Vom Reichsratsabgeordneten zum Gründer der Tschechoslowakischen Republik. Bericht über das Masaryk-Symposium am 22. Juni 2017, Perchtoldsdorf 2018, s. 13–21.
 • K neúspěšným pokusům F. L. Riegra o založení českého politického periodika na konci padesátých let 19. století, in: Josef Tomeš (ed.), Historie jako vášeň i poslání. K životnímu jubileu historika Martina Kučery, Praha 2018, s. 25–42.
 • Habsburská monarchie v moderní době, in: Dagmar Hájková – Pavel Horák (eds.), Republika československá 1918–1939, Praha 2018, s. 11–31.
 • Češi ve víru světové války (1914–1918), in: Dagmar Hájková – Pavel Horák (eds.), Republika československá 1918–1939, Praha 2018, s. 46–71.
 • Auf dem Weg zur Staatlichkeit. Die böhmischen und österreichischen Länder vom Mittelalter bis in die Neuzeit, in: Niklas Perzi – Hildegard Schmoller – Ota Konrád – Václav Šmidrkal (Hg.), Nachbarn. Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch, Weitra 2019, s. 21–33. (společně s Hanns Haas)
 • Viribus unitis? Die böhmischen und österreichischen Länder von 1848 bis 1914, in: Niklas Perzi – Hildegard Schmoller – Ota Konrád – Václav Šmidrkal (Hg.), Nachbarn. Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch, Weitra 2019, s. 35–65. (společně s Hanns Haas a Lukáš Fasora)
 • Solidarita ohrožených, in: Lukáš Fasora, Miroslav Kunštát, Tomáš W. Pavlíček a kol., Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích, Praha 2018, s. 143–155.
 • Rakouská strana práva. Pokus o klerikálně-konzervativní převrat v Předlitavsku počátkem sedmdesátých let 19. století, in: Lukáš Fasora, Miroslav Kunštát, Tomáš W. Pavlíček a kol., Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích, Praha 2018, 156–190.
 • Rozmach politického katolicismu v Čechách (sedmdesátá a osmdesátá léta 19. století), in: Lukáš Fasora, Miroslav Kunštát, Tomáš W. Pavlíček a kol., Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích, Praha 2018, s. 191–251.
 • Pokažené narozeniny – Petřinova aféra 1912. K soužití Čechů a Němců v českých zemích v předvečer I. světové války, Paginae historiae 27/1, 2019, s. 442–481.
 • Ausgleichstatthalter. Die zweite Ernennung von Franz Graf Thun-Hohenstein zum Statthalter in und die deutsch-tschechische Versöhnung, in: Martin Klečacký – Martin Klement (Hgg.), Böhmen Führer, Akteure hinter den Kulissen oder tatenlos Zuschauende? Der deutsch-tschechische Ausgleich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus der Perspektive der Vertreter der Staats- und Selbstverwaltung, Praha 2020, s. 77–113.

Hesla ve slovnících a encyklopediích

 • Strobach Antonín, in: Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, Lieferung 62, Bd. 13, Wien 2010, s. 410.
 • Strobach Zdeněk, in: Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, Lieferung 62, Bd. 13, Wien 2010, s. 410.
 • Eduard Grégr, in: Josef Tomeš a kol. (vyd.), Tváře našich parlamentů 1861–2011. 150 let parlamentarismu v českých zemích, Praha 2012, s. 169–172.
 • Josef Herold, in: Josef Tomeš a kol. (vyd.), Tváře našich parlamentů 1861–2011. 150 let parlamentarismu v českých zemích, Praha 2012, s. 190–194.
 • Karel Sladkovský, in: Josef Tomeš a kol. (vyd.), Tváře našich parlamentů 1861–2011. 150 let parlamentarismu v českých zemích, Praha 2012, s. 394–398.
 • Antonín Zázvorka, in: Josef Tomeš a kol. (vyd.), Tváře našich parlamentů 1861–2011. 150 let parlamentarismu v českých zemích, Praha 2012, s. 528–531.
 • Antonín Otakar Zeithammer, in: Josef Tomeš a kol. (vyd.), Tváře našich parlamentů 1861–2011. 150 let parlamentarismu v českých zemích, Praha 2012, s. 532–535.
 • Josef Žďárský, in: Josef Tomeš a kol. (vyd.), Tváře našich parlamentů 1861–2011. 150 let parlamentarismu v českých zemích, Praha 2012, s. 557–561.
 • Tusar Vlastimil, in: Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, 67. Lieferung, Bd. 15, Wien 2016, s. 17–18.
 • Viková-Kunětická Božena, in: Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, 68. Lieferung, Bd. 15, Wien 2017, s. 278–279.
 • Viškovský Karel, in: Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, 68. Lieferung, Bd. 15, Wien 2017, s. 297–298.
 • Votruba Vilém, in: Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, 69. Lieferung, Wien 2018, s. 356.

Popularizační texty

 • Kdyby nezabili arcivévodu, in: Co kdyby to dopadlo jinak? Křižovatky českých dějin, red. Eva Vaňková, Praha 2007, s. 69–76.
 • Tichý dům se slavnou minulostí, Reflex 34/2008, s. 64–67.
 • Parlament slaví 150 let. Obnovení českého zemského sněmu v roce 1861, Právo & Byznys. Magazín pro právnickou obec a top management 1, 4/2011, s. 46–49.
 • 150 let moderního parlamentarismu ve střední Evropě, Akademický bulletin, 5/2011, s. 20–21.
 • 120. výročí zahájení činnosti České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Živa. Časopis pro popularizaci biologie 97, 4/2011, s. 150.
 • O předchůdcích Akademie věd v českých zemích, Akademický bulletin, 6/2011, s. 2–3.
 • Jubilejní rok Akademie věd, Akademický bulletin, 1/2015, s. 20–22.
 • Nedejme se! Před dvěma sty lety se narodil „vůdce národa“ František Ladislav Rieger, Lidové noviny – Orientace, 8. 12. 2018, s. 19–20.
 • Proslov PhDr. Luboše Velka, ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, in: Sborníček proslovů a fotografií ze slavnostního otevření stálé expozice. Památník F. L. Riegra a F. Palackého. Zámek Maleč 14. června 2018 v den 220. výročí narození F. Palackého a v roce oslav 200. výročí narození F. L. Riegra, red. Václav MACHÁČEK, [Praha 2018], s. 12–14.
 • Co dala monarchie republice, in: Universum. Revue České křesťanské Akademie 28, 4/2018, s. 35–37.

Výstavy

 • Parlament v zrcadle času – výstava v Senátu Parlamentu ČR ve dnech 25. 10. 2006 až 12. 1. 2007. Autor koncepce a scénáře výstavy a doprovodných textů.
 • Na cestě k samostatnosti – výstava v Senátu Parlamentu ČR ve dnech 24. 9. až 23. 11. 2008.

Rozhlasové a televizní pořady

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #