cart
0

Sbírky

Soubory dokumentů, které nejsou organickým pozůstatkem činnosti instituce nebo jednotlivce, a tudíž je nelze považovat za archivní fond, jsou zařazeny do skupiny sbírek. Jejich původ i charakter jsou rozličné. Zpravidla se jedná o sbírky podle typu předmětů (např. sbírka medailí, uměleckých předmětů, sbírka rukopisů, sbírka fotografií) nebo podle společného tématu (např. sbírka dokumentů o konkrétní osobnosti). Autory některých sbírek jsou jednotlivci, jiné vznikly přímo v archivu. V tomto přehledu sbírek jsou pro úplnost uvedeny také příslušné archivní soubory v majetku Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s.

Seznam sbírek

Audio sbírka

Zkratka:
NAD: 555
Časový rozsah: [1980] - [2010]

Většinu sbírky tvoří záznamy cílených rozhovorů s vybranými osobnostmi české vědy nebo jinými pracovníky někdejší ČSAV (34 interview z 90. let minulého a prvních roků tohoto století, výjimečně i ze 70. a 80. let). Kromě toho je ve sbírce uloženo několik záznamů rozhlasových pořadů majících většinou vztah k českým vědcům a jsou zde také různě staré nahrávky z konferencí i jiných akcí.

Detail fondu

Ceny a plakety ČSAV

Zkratka:
NAD: 492
Časový rozsah: 1970 - 1992

Agenda byla vedena v personálním oddělení kádrového a personálního útvaru ČSAV, po zrušení útvaru r. 1990 byla převedena do sekretariátu presidia ČSAV.Soustředěny jsou tu návrhy a zdůvodnění na udělování různých akademických ocenění.

Detail fondu

Drobné fondy - sbírka

Zkratka: DF
NAD: 483
Časový rozsah: [1800] - 2003

Sbírka soustřeďuje zlomky pozůstalostí významných osobností spjatých s Českou republikou. Jde asi o 230 fragmentárních fondů v rozsahu od jednotliviny, např. v podobě jednoho dopisu nebo výstřižku, do jednoho fasciklu písemností.

Detail fondu

Fotosbírka - Reportáže ČSAV a AV ČR

Zkratka:
NAD: 546
Časový rozsah: 1955 - 1996

Sbírka vytvářená v letech 1955–1996 fotooddělením Základní knihovny ČSAV zachycuje významné okamžiky v dějinách ČSAV – slavnostní zasedání, valná shromáždění, konference, předávání vyznamenání, výstavy, portréty členů akademie a významných vědeckých pracovníků, pohřby apod. Sbírka byla v roce 2002, stejně jako další celky bohatého fotografického materiálu uloženého v Archivu AV ČR, poškozena povodní. V současnosti je postupně digitalizována a zpracovávána část sbírky, zahrnující období do roku 1992.

Detail fondu

Fotosbírka Archivu AV ČR

Zkratka:
NAD: 486
Časový rozsah: 1953 - [2006]

Fotosbírka Archivu AV ČR, vytvářená od jeho vzniku až do současnosti, je zaměřena na vědecké osobnosti, důležité historické dokumenty a artefakty spojené s historií vědy a vědeckých institucí.

Detail fondu

Fotosbírka Bohumila Vavrouška

Zkratka:
NAD: 547
Časový rozsah: 1900 - 1938

Cíleně budovaná sbírka autorových i cizích fotografií s tématikou literární historie, výtvarného umění, uměleckých památek, vlastivědy a národopisu. Vznikla v letech 1900–1938, zahrnuje i materiál k nepublikovaným knihám „Slovenští spisovatelé“, „Divadlo a herci“, „Hudební skladatelé“ a „Atlas výtvarných umělců“(koncipován jako obdoba vydaného „Literárního atlasu“).

Detail fondu

Hlaváček Antonín (sbírka)

Zkratka:
NAD: 5038
Časový rozsah: [1918] - [1989]
Původce: Hlaváček, Antonín (1898-1989), archivář, překladatel pedagogické literatury; evidenční a sběratelská činnost

Sbírka masarykian Antonína Hlaváčka (otce prof. Ivana Hlaváčka): rukopisy a strojopisy opisů korespondence T. G. Masaryka s nakladatelem Gustavem Dubským, spisovatelem J. S. Macharem. Rukopisné poznámky A. Hlaváčka, výstřižky z novin a časopisů, tisky (pozvánky, programy, plakáty), fotografie.

Detail fondu

Jednota filosofická (sbírka)

Zkratka:
NAD: 699
Časový rozsah: [1812] - [1891]
Původce: Jednota filosofická (Praha, Česko : 1881-1957); Pitra, Josef Alois (1812-1891), římskokatolický kněz, filozof, včelař; Rank, Karel, PhDr. (1870-1899), učitel, literát, filozof

Detail fondu

Nová Kozákova sbírka – Vulkány

New Kozak Collection – Volcanoes
Zkratka: NKS-V
NAD: 723
Časový rozsah: [1719] - [2004]
Původce: Kozák, Jan, RNDr. CSc. (1938-) - seismolog, sběratel

Detail fondu

Plenární schůze vlády (sbírka)

Zkratka:
NAD: 537
Časový rozsah: 1974 - 1988

Dokumentace vytvořená v Archivu Akademie soustřeďuje materiály z jednání vlády, která se týkala vědy.

Detail fondu

Sbírka medailí

Zkratka:
NAD: 484
Časový rozsah: 1784 - 2013

Ve sbírce jsou uloženy především české (a československé) ražby s tématikou „věda“ a „vědci“; dále ražby zahraniční, získané buď darem nebo nákupem. Zastoupeny jsou samozřejmě všechny medaile a plakety ČSAV i Slovenské akademie věd. Nejstarší a z hlediska tradic naší vědy nejcennější jsou stříbrné medaile Královské české společnosti nauk (velká a malá), ražené na paměť audience členů Společnosti u císaře Josef II. v r. 1784; později udělované významným vědcům – především členům KČSN a autorům vítězných prací z jejích soutěží. Autorem medailí se zachovanými razidly byl J. K. Burde.

Detail fondu

Sbírka rukopisů

Zkratka:
NAD: 543
Časový rozsah: 1801 - 1995

Sbírka obsahuje rukopisy z fondu ČAVU a ze sbírkové činnosti archivu ČSAV, samostatná část sbírky obsahuje některé kvalifikační práce a kandidátské disertace vypracované v rámci aspirantur v ústavu ČSAV / AV ČR.

Detail fondu

Sbírka rukopisů Základní knihovny ČSAV

Zkratka:
NAD: 695
Časový rozsah: [1600] - [1952]

Detail fondu

Sbírka varií

Zkratka: Varia
NAD: 5033
Časový rozsah: [1919] - [1948]
Původce: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky

Sbírka tištěných materiálů a trojrozměrných předmětů vážících se k životu a dílu T. G. Masaryka a E. Beneše.

Detail fondu

Sbírka Zdeňka Mahlera

Zkratka: SZM
NAD: 5016
Časový rozsah: 1926 - [2006]
Původce: Mahler, Zdeněk, PhDr. (1928-2018)

Sbírka vznikla z rozhlasové a televizní výzvy veřejnosti, aby zasílali dokumenty k televiznímu filmu České televize o T. G. Masarykovi: Ano, Masaryk.

Noviny, časopisy, fotografie, různé upomínky na TGM, knihy, xerokopie dokumentů

Detail fondu

Umělecké sbírky

Zkratka:
NAD: 485
Časový rozsah: [1676] - [1997]

Základem tohoto souboru je sběratelská činnost předchůdcovských akademií a zlomky z jejich uchovaného majetku; je tu dosti velký soubor grafiky (podobizny vědců, přes 2 500 exemplářů, pražské veduty), dále busty a plakety i malby (obrazy). Nejstarším a nejcennějším exemplářem sbírky jsou hodiny (od mechanika Josef Uhla) z tereziánské doby, ukazující i pohyb Měsíce a Slunce, kalendářní datum a srovnávající pražský čas s jinými světovými městy. Součástí sbírky jsou také různé drobnější dary pro ČSAV od oficiálních návštěv. Specifickou částí je kolekce 20 posmrtných masek členů ČAVU, často doplněných ještě sádrovým odlitkem pravice. Jako poslední větší přírůstek jsou grafiky a drobné tisky se vztahem k členům českých i německých vědeckých institucí, získané Archivem z Národní galerie.

Detail fondu

Vědecký film

Zkratka:
NAD: 493
Časový rozsah: [1953] - [1985]

Detail fondu

Video sbírka

Zkratka:
NAD: 556
Časový rozsah: 1991 - [2004]

Detail fondu

Vládní usnesení (sbírka)

Zkratka:
NAD: 538
Časový rozsah: 1954 - 1992

Materiály shromážděné Archivem Akademie soustřeďují vládní usnesení, která se jakýmkoli způsobem dotýkala vědy a výzkumu.

Detail fondu
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #