cart
0
Member photo

PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.

E-mail: bahenska@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 118

Místnost: A 203

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání

 • 2004: PhDr., FF UK, Praha
 • 1995–2003: Ph.D., FF UK, Praha
 • 1989–1994: Mgr., FF UK, Praha

Badatelské zaměření

 • České dějiny 19. století;
 • vývoj ženského hnutí v českých zemích v evropském kontextu;
 • ženy ve vědě v 19. a 20. století

Výzkumné projekty

 • Divided and connected by mountain ridges. Exchange of inspiration and knowledge on the line between Prague and Krakow, mobilitní projekt AV ČR a PAU, 2023–2025 (členka týmu)
 • Ženy v české a československé vědě v první polovině 20. století, GA ČR, 2019–2021 (řešitelka)
 • Jak vědci spřádali své sítě? Rekonstruování vědeckých kontaktů a transnacionálních vazeb mezi českými a polskými učenci v 19. s 20. století, mobilitní projekt AV ČR a PAU, 2019–2021 (členka týmu)
 • Výměna inspirace a vědění v komunikaci českých a polských vědců, mobilitní projekt AV ČR a PAU, 2016–2018, (členka týmu)
 • Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Etnografie a folkloristika v českých zemích v kontextu vývoje kultury a společnosti v letech 1945–1989, GA ČR, 2015–2017 (spoluřešitelka)
 • Ženská práce a moderní společnost v českých zemích, GA ČR, 2013–2015 (spoluřešitelka)
 • České feministické myšlení 19. a 20. století, GA ČR, 2009–2011 (spoluřešitelka)

Pedagogická činnost

 • FF UK, Ústav hospodářských a sociálních dějin
 • FF UHK, Historický ústav

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách

 • od 2022 členka Dozorčí rady Knihovny AV ČR
 • od 2019 členka Die Ignaz-Lieben-Gesellschaft – Verein zur Förderung der Wissenschaftsgeschichte, Wien
 • od 2017 členka Společnosti pro dějiny vědy a techniky
 • od 2017 předsedkyně Rady MÚA AV ČR
 • od 2016 členka poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Archivního úseku Historického muzea Národního muzea v Praze
 • od 2015 členka Genderové expertní komory ČR
 • od 2011 členka ediční rady vydavatelství MÚA AV ČR
 • od 2009 hlavní redaktorka časopisu Práce z dějin Akademie věd
 • 2014–2022 členka Akademického sněmu AV ČR
 • 2012–2021 členka redakční rady ediční řady EGO Nakladatelství Lidové noviny
 • 2012–2016 místopředsedkyně Rady MÚA AV ČR

Zahraniční pobyty a stáže

 • 2015 Slovensko, Univezita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, ERASMUS
 • 2014 Aktion Österreich-Tchechien, AÖCZ-Universitätslehrerstipendien, Vídeň
 • 2013, 2015, 2017, 2018, 2019 Polsko, Krakov, Archiwum Nauki PAN i PAU, výměnný meziakademický pobyt, Polska Akademia Umiejętności
 • 2010, 2012, 2014, 2016 Švédsko (Stockholm, Uppsala), výměnný meziakademický pobyt, Kungliga Vitterhets Histori och Antikvitets Akademien

 

Publikační činnost

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 – MÚA AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 – Archiv AV ČR)

 

Odborné knihy

 • Bahenská, Marie, Barvíková, Hana, Josef Charvát v dobách naděje a zmaru. Deníky z let 1946–1949. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 18. ISBN 978-80-7422-635-9.
 • Bahenská, Marie, Heczková Libuše, Musilová Dana, Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O ženské práci. České Budějovice: VEDUTA, Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2017. ISBN 978-80-88030-21-8.
 • Bahenská, Marie, Barvíková, Hana. Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 4. ISBN 978-80-7422-284-9.
 • Bahenská, Marie, Heczková Libuše, Musilová Dana, O ženské práci. Dobové (sebe)reflexe a polemiky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. ISBN 978-80-87782-34-7.
 • Bahenská, Marie, Heczková Libuše, Musilová Dana, Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století. České Budějovice: VEDUTA, 2011. ISBN 978-80-86829-79-1.
 • Bahenská, Marie, Heczková Libuše, Musilová Dana, Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. ISBN 978-80-86495-70-5.

Kapitoly v odborných knihách

 • Bahenská, Marie – Chodějovský, Jan – Pavlíček, Tomáš W., Rekonstrukcja spuścizny? Opracowywanie inwentarzy archiwów osobistych czeskich uczonych, in: Archiwum Nauki PAN i PAU z perspektywy 20 lat. Rzeczywistość i wyzwania, Paulina Krzywda, Tomasz Pudłocki (eds.), Krakow 2022, s. 97–119.
 • Bahenská, Marie – Malínská, Jana, Eine Frau auf dem Stimmzettel. Die Wahlen zum böhmischen Landtag im Jahr 1908 und in der Frühzeit der Tschechoslowakischen Republik, in: „Vorhang auf!“ – Frauen in Parlament und Politik. Düsseldorf: Droste, 2022 – (Kaiser, T.; Schulz, A.), s. 131–142. Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, 185. ISBN 978-3-7700-5356-8.
 • Bahenská, Marie, „Dobročinnost – žádná emancipace!“ Veřejná činnost Marie Riegrové-Palacké, in: Vůdce národa. František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě, Praha: MÚA AV ČR, 2021, s. 365–381, ISBN 978-80-88304-57-9.
 • Bahenská, Marie – Malínská, Jana, Vzděláním k politice aneb Cesta žen k občanským a politickým právům, in: Benko, Juraj, Dududeková Kováčová, Gabriela a kol., „S ľudom a pre ľud“. Cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky, Bratislava: Historický ústav SAV – VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 235–276, ISBN 978-80-224-1866-9.
 • Bahenská, Marie, Proměna ženského světa, in: Cerman, Ivo (ed.), Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 690–705, 773–774. ISBN 978-80-7422-483-6.
 • Bahenská, Marie, Pan učitel a slečna učitelka. Genderové aspekty učitelské profese v českých zemích v 19. století, in: Hajdučeková, Ivica (ed.) Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 83–97. Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae, 78. ISBN 978-80-8152-377-9.
 • Bahenská, Marie, Sociální práce žen v českých zemích v 19. století. Tradice – kontinuita – povinnost, in: Bahenská, Marie, Malínská, Jana (eds.), Ženy a politika (1890–1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, s. 19–29. ISBN 978-80-87782-24-8.
 • Bahenská, Marie, Žena v medicíně: Anna Bayerová, in: Vošahlíková, Pavla, Martínek, Jiří, eds. Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace. Praha: Historický ústav AV ČR, 2010, s. 70–90. ISBN 978-80-7286-164-4.

Redakce odborných knih

 • Bahenská, Marie, Malínská, Jana, eds. Ženy a politika (1890–1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. ISBN 978-80-87782-24-8.

Studie v impaktovaných časopisech

 • Bahenská, Marie, Liberální matka Božena Němcová? Český lid, Etnologický časopis. 2012, 99(3), s. 307–318. ISSN 0009-0794.

Studie v ostatních recenzovaných časopisech

 • Bahenská, Marie, Kariéra Milady Paulové aneb genderová cesta k úspěchu? Dějiny věd a techniky, roč. 55, č. 3 (2022), s. 173–181. ISSN 0300-4414.
 • Bahenská, Marie, Osobní fond Ferdinand Stiebitz (1894-1961), Práce z dějin Akademie věd, roč. 13, č. 2 (2021), s. 113–123. ISSN 1803-9448.
 • Bahenská, Marie, Vzdělávání žen jako téma české historiografie po roce 1989. Acta Universitatis Carolinae  Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 2018, 58(2), s. 61–68. ISSN 0323-0562.
 • Bahenská, Marie, Akviziční činnost Archivu Akademie věd ČR v letech 2009–2018. Práce z dějin Akademie věd, 2018, 10(2), s. 123–124. ISSN 1803-9448.
 • Bahenská, Marie, Na cestách s Marií Gebauerovou. Marginalia historica: časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury, 2017, 8(2), s. 9–29. ISSN 1804-5367
 • Bahenská, Marie, JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla. Střípky dějin – brněnské pracoviště Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v korespondenci Karla Vetterla s Jiřím Horákem. Práce z dějin Akademie věd. 2017, 9(2), s. 63–106. ISSN 1803-9448.
 • Bahenská, Marie, Osobní fond František Šamalík. Práce z dějin Akademie věd. 2015, 7(1), s. 151–154. ISSN 1803-9448.
 • Bahenská, Marie, Frauengeschichtsschreibung in Tschechien. Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 2015, 26(2), s. 190–200. ISSN 1016-765X
 • Bahenská, Marie, Osobní fond Josef Kurz. Práce z dějin Akademie věd, 2014, 6(1), s. 121–128. ISSN 1803-9448.
 • Bahenská, Marie, Paní doktorová, ošetřovatelka, slečna doktorka. Obraz ženy ve zdravotnických profesích na stránkách Ženských listů. Studia historica Nitriensia, 2014, 18(1), s. 3–14. ISSN 1338-7219.
 • Bahenská, Marie, Postavení českých učitelek a jeho proměna po 28. říjnu 1918. "Jest to práce nejnevděčnější a nejbídněji placená.". Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století, 2011, 3(Suppl. 1), s. 159–168. ISSN 1803-9243.
 • Bahenská, Marie, Žena ve vědě: Alena Lengerová. Práce z dějin Akademie věd, 2011, 3(2), s. 248–263. ISSN 1803-9448.

Inventáře a archivní pomůcky

 • Bahenská, Marie, Ferdinand Stiebitz. Inventář osobního fondu, Praha 2022, Archivní pomůcky, 614.
 • Bahenská, Marie, František Šamalík. 1939–2008. Manipulační seznam prvního typu. Praha, 2015. Archivní pomůcky, 584.
 • Bahenská, Marie, Josef Kurz. Inventář osobního fondu [1892] 19011972 [1979]. Praha, 2013. Archivní pomůcky, 582.
 • Bahenská, Marie, Karel Wenig. Inventář osobního fondu [1930]1959. Praha, 2010. Archivní pomůcky, 569.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #