cart
0

Zásady pro poskytování informací

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6. 9. 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:

 • Zřízení MÚA
 • Organizační struktura MÚA
 • Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, u níž lze podat písemnou žádost o informace: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Mgr. Jan Boháček, Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8, tel: 286 010 134, email: mua@mua.cas.cz
 • Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde se lze odvolat proti rozhodnutí o žádosti či návrhu: doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. – ředitel MÚA AV ČR, Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8, tel: 286 010 110, email: sekretariat@mua.cas.cz

Formulář žádosti pro podání žádosti o informace a místo, kde jej lze získat

Pro elektronické stažení je formulář k dispozici ve formátech PDF a DOC

Lhůty, které je ze zákona nutné dodržovat

 • žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt
 • do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace
 • do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace
 • nedostane-li MÚA (kontaktní osoba) od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30 kalendářních dnů od podání žádosti
 • žadatel je informován o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti zákonem
 • povinný subjekt poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti
 • lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
  • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných oborech
  • žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti
  • nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti
  • o prodloužení základní lhůty a o důvodech, které k tomu vedly, je žadatel informovován do 15 kalendářních dnů
  • lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí

Způsob podání žádosti o poskytnutí informace

 • žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací
 • není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána na elektronickou adresu uvedenou výše

Výroční zpráva Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i.

o poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok (pdf): Výroční zprávy

Sazebník úhrad za poskytnuté informace

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #