cart
0
Member photo

PhDr. Martin Klečacký, Ph.D.

E-mail: klecacky@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 588

Room: B 309

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

  Education:

2016: PhD., Faculty of Arts, Charles University, Prague;
2011: PhDr., Faculty of Arts, Charles University, Prague;
2011: Mgr., Faculty of Arts, Charles University, Prague.

Research Interests:

Modern history of Bohemia; history of security forces; history of public administration; history of elites; history of parliamentarianism; Czechs in the Habsburg monarchy

Research Projects since 2010:

 • GA ČR, č. 20-19463X, Sociální mobilita elit ve středoevropských regionech (1861–1926) a tranzice imperiálních zkušeností a struktur v národních státech [Social mobility of elites in the Central European regions (1861–1926) and transition of imperial experience and structures in nation-states], spolupracovník

 • DG18P02OVV025, Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu [The development of modern parliamentary culture in the Bohemian Lands and in the Czechoslovakia], spolupracovník

 • GA ČR, č. 17-01279S, Okresní hejtman jako představitel státní správy v regionu. Proměny výkonu státní moci v letech 1868–1945 [District Commissioner as a representative of state administration in the region. Changes of state executive in Bohemia in 1868-1945], řešitel.

 • GA ČR, č. 17-02120S, Česko-německé vztahy v předvečer I. světové války. Edice dokumentů ze smiřovacích jednání v Čechách v letech 1913 a 1914 [Czech-German Relations on the Eve of the World War I. Edition of Documents from Compromise Negotations in 1913 and 1914], spolupracovník.

 • GA ČR, č. 15-03346S, Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století [Historiography in the service of politics: Historian Josef Kalousek and Czech society in the second half of the 19th century], spoluřešitel (20152016).

 • GA ČR, č. P410/12/0468, Česká politická pravice v osudových letech 1938–1945 [The Czech Political Right Wing in the Fateful Years 1938-1945], spolupracovník.

Teaching Practice since 2010:

Faculty of Arts, Charles University in Prague

Membership in Editorial Boards, University Bodies and Scholarly Societies since 2010:

Editorial board, National Archives in Prague, member (2019)

 

Most Important Publications since 2010:

(Publication list at MIA CAS: here)

Scholarly monographs

 • Klečacký, Martin. Poslušný vládce okresu. Okresní hejtman a proměny státní moci v Čechách v letech 1868–1938 [Obedient master of the district. District captain and changes in state power in Bohemia in the years 1868–1938.]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021, 396 s. ISBN 978-80-7422-797-4.

 • Klečacký, Martin. Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany [The Czech Minister in Vienna. Serving the Emperor, Nation and Political Party.]. Praha: Academia, 2017, 303 s. ISBN 978-80-200-2793-1.

 • Fabini, Pavel  Klečacký, MartinZouzal, Tomáš. Ministerstvo orby ve Vídni a české země v letech 1867–1918 [Ministry of Agriculture in Vienna and the Bohemian Lands 1868–1918.]. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2016. 143 s. ISBN 978-80-7434-286-8.

 • Fabini, Pavel Klečacký, Martin Zouzal, Tomáš. Zemědělská rada pro Království české 1873–1918 [Agricultural Council of Bohemia 1873–1918.]. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2015. 135 s. ISBN 978-80-7434-196-0. 

Critical editions

 • Drašarová, Eva Klečacký, Martin  Klement, Martin  Velek, Luboš (eds.). Nedostatek odvahy ke smíru. Edice dokumentů k pokusům o česko-německé vyrovnání 1912–1915 [A lack of courage for reconciliation. Edition of documents to attempts of Czech-German compromise 1912–1915.]. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha: Národní archiv, 2021, 1503 s. ISBN 978-80-88304-60-9; ISBN 978-80-7469-109-6.

 • Klečacký, Martin (ed.). Český „konzul“ ve Vídni, II. Politická korespondence c. k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeskými politiky Václavem Škardou a Karlem Kramářem [The Czech “Consul” in Vienna, II. Political Correspondence between Imperial-Royal Minister-Countryman Antonín Rezek and Young Czech Politicians Václav Škarda and Karel Kramář.]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 336 s. ISBN 978-80-7422-492-8.

 • Velek, Luboš Velková, Alice Klečacký, Martin (eds.). Jan Krčmář: Paměti. Díl I. (do roku 1918) [Jan Krčmář: Memoirs. Part I (until 1918).]. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017, 580 s. ISBN 978-80-7415-146-0.

 • Kvaček, Robert Tomeš, Josef a kol. (eds.). Vlastimil Klíma: Druhý odboj (1939–1945). Svědectví a úvahy [Vlastimil Klíma: The Second Resistance (1939–1945). A Personal Testimony and Considerations.]. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 394 s. ISBN 978-80-7422-494-2.

 • Kvaček, Robert Tomeš, Josef a kol. (eds.). František Ježek: Mnichovská krize. Memoárové poznámky na okraj tragických dnů utrpení a hanby [František Ježek: The Munich Crisis. Memoir notes touching on the great days of misery and shame.]. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 419 s. ISBN 978-80-7422-493-5.

 • Klečacký, Martin Fabini, Pavel Velek, Luboš (eds.). Deníky Josefa Kalouska II [The Diaries of Josef Kalousek, II.]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, 332 s. ISBN 978-80-7422-608-3.

 • Klečacký, Martin (ed.). Český „konzul“ ve Vídni, I. Politická korespondence c. k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeským předákem Bedřichem Pacákem [The Czech "Consul" in Vienna, I. Political Correspondence between Imperial-Royal Minister-Countryman Antonín Rezek and Young Czech Leader Bedřich Pacák.]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 348 s. ISBN 978-80-7422-423-2.

 • Kvaček, Robert Tomeš, Josef a kol. (eds.). Jiří Havelka: Dvojí život. Vzpomínky protektorátního ministra [Jiří Havelka: Double life. Memoirs of a Protectorate Minister.]. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 295 s. ISBN 978-80-7422-357-0.

Biographical lexicons

 • Klečacký, Martin a kol. Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849–1918 [The Biographical Dictionary of Political Administration Officials in Bohemia in 1849–1918.]. Praha: Národní archiv Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. 974 s. ISBN 978-80-88304-18-0.

 • Stupková, Marie Klečacký, Martin. Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 18491918 [Lexicon of justice administration representatives in Bohemia in the years 1849–1918.]. Praha: Národní archiv Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015. 464 s. ISBN 978-80-7469-041-9.

Book chapters

 • Klečacký, Martin. Im Dienste des neuen Staates? Beamtenkarriere im Prozess des Aufbaus der tschechoslowakischen Staatsverwaltung 1918–1920. Hofratsdämmerung? Verwaltung und ihr Personal in den Nachfolgestaaten der Habsburgermonarchie 1918 bis 1920. Wien: Böhlau, 2020 - (Becker, P.; Garstenauer, T.; Helfert, V.; Megner, K.; Steiner, G.; Stockinger, T.), s. 137–153. Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 75. ISBN 978-3-205-21152-5.

 • Klečacký, Martin. Veřejná správa [Public Administration]. In Hájková D.; Horák P. (eds.), Republika československá 1918–1939. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 271–292. ISBN 978-80-7422-643-4.

 • Klečacký, Martin. An Independent Judge in the Austrian Administration: The Example of Bohemia around 1900. The Habsburg Civil Service and Beyond. Bureaucracy and Civil Servants from the Vormärz to the Inter-War Years. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2019 - (Adlgasser, F.; Lindström, F.), s. 109–128. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse, 892. ISBN 978-3-7001-8137-8.

 • Klečacký, Martin. Cooperation at the Highest Level. Czech Minister and Deputy in Vienna Through the Case of Antonín Rezek and Josef Bromovský. Kooperatives Imperium. Politische Zusammenarbeit in der späten Habsburgermonarchie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018 - (Osterkamp, J.), s. 159–168. Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, 39. ISBN 978-3-525-37069-8.

Editorships

 • Klečacký, Martin – Klement, Martin (eds.). Führer, Akteure hinter den Kulissen oder Tatenlos Zuschauende? Der deutsch-tschechische Ausgleich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus der Perspektive der Vertreter der Staats und Selbstverwaltung. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. 295 s. Studie z moderních českých dějin, 4. ISBN 978-80-88304-22-7.

 • Klečacký, Martin (ed.). Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948 [An Official as a Servant of Many Masters? Nationalisation and Politicisation of Public Administration in Central Europe 1848–1948.]. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha: CEVRO Institut, 2018. 268 s. Ediční řada Centra středoevropských studií, 3. ISBN 978-80-87782-98-9.

 • Vašek, Richard Klečacký, Martin (eds.). Česká politická pravice v letech 1938–1945 [The Czech Political Right of 1938 to 1945.]. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. 265 s. Studie z moderních českých dějin, 3. ISBN 978-80-87782-62-0.

Articles in Peer-Reviewed Journals

 • Klečacký, Martin. A Municipality Against the State. Power Relations between State and Local Self-government Representaives, based on the Example of Bohemia at the Turn of the Nineteenth Century. Acta Poloniae Historica. 2020, Roč. 121, s. 121–141. ISSN 0001-6829.

 • Klečacký, Martin. „Krvavá lázeň v Kraslicích.“ Tragické vyústění jedné demonstrace v životě jednotlivce, obce a státu [“The Bloodbath in Kraslice.” The Tragic Outcome of One Demonstration on the Life of the Individual, the Community, and the State.]. Moderní dějiny. 2020, Roč. 28, č. 2, s. 123140. ISSN 1210-6860.

 • Klečacký, Martin. Správní kousek ministra Hochenburgera. Rakouská justice a česko-německé vyrovnání před první světovou válkou [A piece of minister Hochenburger’s administration skills. Austrian justice system and Czech-German Compromise before World War I.]. Paginae historiae. 2019, Roč. 27, č. 1, s. 482–495. ISSN 1211-9768.

 • Klečacký, Martin. Převzetí moci. Státní správa v počátcích Československé republiky 1918–1920 na příkladu Čech [The Takeover of Power. The State Administration at the Beginnings of the Czechoslovak Republic 1918–1920 using the Example of the Czech Lands.]. Český časopis historický. 2018, Roč. 116, č. 3, s. 693–732. ISSN 0862-6111.

 • Klečacký, Martin. Iluze nezávislosti. Sociální status c. k. soudce v konfliktu loajalit mezi národem a státem na přelomu 19. a 20. století [An Illusion of Independence. The Social Status of the Imperial-Royal Judge in the Conflict of Loyalties between the Nation and the State at the Turn of the 20th Century.]. Český časopis historický. 2014, Roč. 112, č. 3, s. 432–462. ISSN 0862-6111.

 • Klečacký, Martin. Josef Ježek a Otto Bláha. Cesta dvou četnických generálů před Národní soud [Josef Ježek and Otto Bláha. Story of Two Gendarmes Generals before the National Court.]. Moderní dějiny. 2014, Roč. 22, č. 2, s. 155–187. ISSN 1210-6860.

 • Klečacký, Martin. Volební násilí a státní moc. Obecní volby v Českých Budějovicích 1901–1906 [Electoral violence and state power. Municipal elections in České Budějovice 1901-1906.]. Historie - Otázky - Problémy. 2014, Roč. 6, č. 1, s. 82–105. ISSN 1804-1132.

 • Klečacký, Martin. Generálmajor Václav Řezáč. Četnickým důstojníkem z monarchie do republiky [General Václav Řezáč. A gendarmerie officer from monarchy to republic.]. Paginae historiae. 2013, Roč. 21, č. 1, s. 28–64. ISSN 1211-9768.

 • Klečacký, Martin. Národní výbor a četnictvo. Převzetí rakouského četnictva do služeb nového československého státu (1918–1920) [National Committee and Gendarmerie. The Takeover of the Austrian Gendarmerie into the Services of the new Czechoslovak State]. Moderní dějiny. 2012, Roč. 20, č. 2, s. 61–82. ISSN 1210-6860.

 • Klečacký, Martin. Obsazení jižní hranice. Bezpečnostní situace jihočeského pohraničí od převratu po měnovou odluku. Jihočeský sborník historický. 2012, Roč. 81, s. 232–246. ISSN 0323-004X.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #