cart
0

Komerční spisová služba

Vzhledem k dlouhodobému a stále intenzivnějšímu procesu elektronizace veřejné správy se oblast spisové služby vyprofilovala jako jeden ze stěžejních pilířů eGovernmentu, jejímž hlavním úkolem je zajistit transparentní, důvěryhodné, efektivní a řádné úřadování. Spisová služba, resp. správa dokumentů se tak změnila ve svébytný, dynamický a multidisciplinární obor, jehož erudovaná znalost je žádána nejen ve sféře veřejné správy, ale i v soukromém sektoru.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR nabízí v oblasti komerční spisové služby:

Odbornou pomoc s prováděním spisové služby v organizaci

Pokud nevíte, jak v době eGovernmentu správně úřadovat a jakým způsobem optimalizovat spisovou službu, nabízíme vyškolené odborníky, kteří Vám pomohou situaci zvládnout a zpřehlednit. Poradíme Vám, jakým způsobem vést spisovou službu v souladu s platnou legislativou; jak vytvářet právně validní elektronické dokumenty; jak správně dokumenty evidovat, systematizovat a uložit ve spisovně; jak provést elektronické i analogové skartační řízení a dokumenty předat do příslušného archivu. Řádný výkon spisové služby zajistí vyšší efektivitu úřadování a ochrání instituci nejen před případnou finanční újmou, ale též před případným právním postihem.

Školení v oblasti spisové služby

Současná doba klade stále větší nároky na profesionální správu dokumentů. Proto nabízíme odborná školení zaměřující se na:

  • Aktuální legislativní a metodický rámec v oblasti spisové služby a archivnictví
  • Zajištění správného chodu spisové služby s akcentem na zajištění právní validity elektronických dokumentů (příjem, evidence, rozdělování, vyřizování, podepisování, schvalování, ukládání ve spisovně, skartační řízení, archivace analogových a elektronických dokumentů)
  • Tvorba spisového a skartačního řádu a plánu
  • Propojení elektronického systému spisové služby s ostatními interními informačními systémy organizace
  • Elektronická komunikace organizace s externími subjekty (datové schránky, informační systémy orgánů veřejné moci, vkládání informací do webových formulářů a aplikací)
  • Skartační řízení (analogové i elektronické)
  • Digitální archivnictví

Školení (v prezenční i hybridní formě) jsou určena jak pro pracovníky státní správy a samosprávy, odborníky z oblasti archivnictví, knihovnictví, tak i pro pracovníky v soukromém sektoru a jiné zájemce.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #