cart
0

Raně novověká městská historiografie a kolektivní paměť. Obraz města v kronikách raně novověkých Čech

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA16-12145S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2016
Rok ukončení - konsolidovaný
2018
Řešitel/ka v MÚA
Marie Tošnerová
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Jeden z nejdůležitějších zdrojů informací pro poznávání světa, v němž se pohybovali obyvatelé raně novověkých měst, představují kronikářské a pamětní záznamy, které dokreslují strohé zápisy úředních dokumentů a svými, mnohdy detailními popisy významně přibližují každodenní život našich předků a jejich názory na soudobé dění. V rámci projektu budou zkoumány narativní prameny především měšťanské provenience, které reprezentují kolektivně sdílené názory této sociální skupiny předávané z generace na generaci. Výzkum se zaměří na tři významná česká města, a to na Prahu, České Budějovice a Litoměřice, ve kterých jsou dochovány rozsáhlé soubory narativních pramenů. Studium materiálů z období téměř tří set let umožní poznat vnímání světa a myšlenkový horizont raně novověkých lidí a jeho proměny. Neméně závažným výsledkem bude shromáždění a vyhodnocení narativních pramenů k dějinám měst z období tří století.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #