cart
0

Stručná mluvnice ukrajinštiny

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
IAA0077601
Typ projektu
Badatelské granty
Rok zahájení
1996
Rok ukončení - konsolidovaný
1998
Řešitel/ka v MÚA
Růžena Šišková
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR (Slovanský ústav AV ČR)

Dosud se v oboru ukrajinistiky pracovalo na rozsáhlých slovnících /Česko-ukrajinský, Kyjev 1988-89, Ukrajinsko-český, I. díl Praha 1994/ a v oblasti ukrajinské dialektologie. Spisovný jazyk a jeho struktura se stává předmětem ukrajinistické práce nově. Přirozeným základem metodologickým jsou principy pražské školy rozvíjené i v době poválečné, materiálové předpoklady pro tuto knihu je však třeba vytvořit, aby byla popsána stránka hláskoslovná, grafická a pravopisná, dále stránka tvaroslovná a syntaktická. Kniha bude diferenciací akcentů obrážet skutečnost, že jejím uživatelem je Čech, jehož mateřština mu svou blízkostí příbuznému slovanskému jazyku pomáhá, ale nezřídka ho také zavádí.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #