cart
0

Symboly vědy 1945–1970

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA23-05045S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2023
Rok ukončení - konsolidovaný
2025
Řešitel/ka v MÚA
Věra Dvořáčková
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Symbolem vědy rozumíme výraz/pojem, který se vztahuje k předmětu mimojazykové reality souvisejícímu s vědeckou činností. Vzestup role technických a přírodovědných disciplín po roce 1945 byl mj. spojen i s tím, že se jejich aplikační sféra rozšířila na všechny oblasti života společnosti a prostoupila její každodennost. Jednotlivé, masově využívané vědecké výsledky, artefakty a projevy, resp. jejich jazyková ztvárnění, se staly bezprecedentně chápanými reprezentanty, symboly vědy a výzkumu, jež do značné míry zpětně určovaly postavení vědy v poválečném socialistickém Československu a předurčovaly její reálné dopady na společnost. Cílem tohoto projektu je proto zmapovat používání vybraných výrazů/pojmů ve veřejné i akademické sféře, charakterizovat se zřetelem k danému historickému kontextu jejich symbolickou hodnotu a platnost a propojenost s dobovou ideologií.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #