cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Studie o rukopisech, XLI (2011)

218 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 218 Kč
Běžná cena: 290 Kč
Dostupnost: Skladem

Studie o rukopisech (XLI, 2011) přináší studii věnovanou kodikologickému rozboru rukopisu z  kartuziánského kláštera v  Tržku u Litomyšle, nalezeného při výzkumu bohemik ve vatikánské knihovně Palatina.  Další články se zabývají notovanými liturgickými kodexy severoitalské dominikánské provenience ze 14. –18. století z  Arcibiskupské knihovny v Kroměříži,  detailnímu rozboru výzdoby a složení  Antifonáře sedleckého či narativními prameny k dějinám měst, které jsou součástí Sbírky rukopisů Archivu Národního muzea v  Praze.  Dva drobnější články z pozůstalosti Jaroslava Kadlece se věnují Mistru Matouši Beranovi a dalším univerzitním mistrům v roli synodálních kazatelů. Zajímavý příspěvek mapuje historii vydání nejstaršího českého překladu bible. Nedílnou součástí svazku jsou  recenze nové literatury a  bibliografie české kodikologické produkce za rok 2008.

 

OBSAH / CONTENTS

Články / Articles

 • Jana ŠUBRTOVÁ, Poznámky k podílu jednotlivých iluminátorů na výzdobě Antifonáře sedleckého / Notices to the share of  individual illuminators in the decoration of the Antiphonary of Sedlec, s. 3
 • Stanislav PETR, Rukopis kartuziánského kláštera v Tržku ve vatikánské knihovně Palatina a nové poznatky k osobě zakladatele tržecké kartouzy Alberta ze Šternberka / The manuscript of the Carthusian monastery at Tržek in the Biblioteca Palatina Vaticana and new information about the founder of the Carthusia at Tržek Albert of Sternberg, s. 19
 • Stanislav ČERVENKA, JANA HRBÁČOVÁ, Liturgické rukopisy italských dominikánů z akvizice olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna / Italian Dominican liturgical manuscripts coming from the acquisition of Theodor Kohn, the archbishop of Olomouc, s. 57
 • Marie TOŠNEROVÁ, Narativní prameny k dějinám českých měst z období raného novověku ve Sbírce rukopisů Archivu Národního muzea / Narrative sources for the history of Czech towns dating from the Early Modern Times and held in the Manuscript collection of the National Museum Archive in Prague, s. 93
 • Viktor KUBÍK, Typologie iniciál a základy systému výzdoby středověkých rukopisů I. Pozdně antické, předrománské, byzantské a románské rukopisy (Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby 3) / Typology of the initials and rudiments of the decoration system of the Medieval manuscripts I. Late antique, Pre-Romanesque, Byzantine and Romanesque manuscripts.(Study to the art-historical terminology of the Medieval Illumination 3), s. 113

Dva příspěvky z pozůstalosti    

 • Jaroslav KADLEC, Mistr Matouš Beran, s. 243
 • Jaroslav KADLEC, Mistři Karlovy university jako synodální kazatelé, s. 246                                                                                                                                                                              

Literatura /  Literature

 • Historie vydání nejstaršího českého překladu bible / History of the edition of the earliest Czech translation of the Bible (J. PEČÍRKOVÁ), s. 259

Anotace a recenze /  Annotations and reviews

 • Michal Dragoun, Soupis středověkých rukopisů knihovny Národního muzea. Doplňky ke katalogům F. M. Bartoše, J. Vašici a J. Vajse (J. ŠEDIVÝ), s. 279
 • Irena Zachová – Stanislav Petr, Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea v Brně fondu G 11 (T. KRZENCK), s. 282
 • Jaromír Linda, Soupis rukopisů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Catalogus manuscriptorum, qui in Bibliotheca studiorum scientiaeque districtus Pilsnensis asservantur. 2. (S. PETR), s. 285
 • Astrid Breith, Christine Glaner, Klaus Klein, Martin Schubert, Jürgen Wolf (edd.), Manuscripta germanica. Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropas (M. TOŠNEROVÁ), s. 287
 • Ralf Plate – Martin Schubert,  Mittelhochdeutsch. Beiträge zur Überlieferung, Sprache und Literatur. Festschrift für Kurt Gärtner zum 75. Geburtstag (V. BOK), s. 305
 • Babette Tewes, Die Handschriften der Schule von Luxeuil. Kunst und Ikonographie eines frühmittelalterlichen Skriptoriums (I. HLAVÁČEK), s. 307
 • Anton Legner, Der Artifex. Künstler im Mittelalter und ihre Selbstdarstellung. Eine illustrierte Anthologie. (I. HLAVÁČEK), s. 310
 • Hartmut Hoffmann, Die Würzburger Paulinenkommentareder Ottonenzeit (Studien und Texte der Monumenta Germaniae Historica 47) (I HLAVÁČEK), s. 315
 • Jindřich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy. Redakce: Jana Hrbáčová. (M. HRADILOVÁ), s. 318

Bibliografie / Bibliography

 • Marta HRADILOVÁ, Česká literatura kodikologická 34 / Czech codicological literature 34, s. 321

 

 

 

ISBN:

978-80-86495-96-5

ISSN:

0585-5691

Počet stran:

360

Rok vydání:

2012

Ročník:

41 (2011)

Číslo svazku:

41

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #