cart
0
Member photo

Dr. phil. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

E-mail: pavlicek@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 580

Místnost: A 211

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání

 • 2008–2015: doktorské studium, FF UK Praha (české moderní dějiny) v rámci společného vedení „Co-tutelle“ na Ludwig-Maximilians-Universität München (obory: dějiny středovýchodní Evropy / katolická teologie)
 • 2009: PhDr., FF UK, Praha.
 • 2008: Mgr., FF UK, Praha.
 • 2006: Bc., FF UK, Praha.

Badatelské zaměření

 • Dějiny vědy a dějiny náboženských idejí, kulturní a sociální dějiny střední Evropy 19. a 20. století; akvizice osobních archivních fondů, rozhovory s pamětníky, studium generačních kolektivů, paměti, komunikačních strategií a politické kultury

Výzkumné projekty

 • Od 2019: spoluřešitel projektu První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků. Interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí, GA ČR, 19-20678S (MFF UK – VŠE – MÚA AV ČR, v. v. i.)
 • Od 2019: člen týmu v projektu Na cestě k dějinnému vrcholu? Vznik Československa v proměnách historiografie, 1918–1992/1993, GA ČR, 19-08819S (MÚA AV ČR, v. v. i.)
 • Od 2019: koordinátor bilaterálního mobilitního projektu Jak vědci spřádali své sítě? Rekonstruování vědeckých kontaktů a transnacionálních vazeb mezi českými a polskými učenci v 19. a 20. století (MÚA AV ČR, v. v. i. – Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie)
 • 2016–2018: člen týmu v bilaterálním mobilitním projektu Exchange of Inspiration and Knowledge in Communication of Czech and Polish Scientists (MÚA AV ČR, v. v. i. – Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie)
 • 2015–2017: člen týmu v projektu Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820–1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu, GA ČR, 15-17092S (MÚA AV ČR, v. v. i.)
 • 2014–2018: člen týmu v projektu Zhodnocení a interpretace fotografického fondu Archivu Akademie věd ČR, podpořeného z prostředků MŠMT – Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (FAMU – MÚA AV ČR, v. v. i.)
 • 2010–2012: člen týmu v projektu Náboženské kultury v Evropě XIX. a XX. století, GA ČR, P405/10/J060 (FHS UK)

Pedagogická činnost

 • od 2018: externí výuka na FF UK (polské dějiny v moderní době)
 • od 2010: externí výuka na VOŠ Evangelikální teologický seminář, Praha (církevní dějiny a dějiny náboženských idejí)

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách

 • od 2019: člen panelu 401 Filosofie, teologie, religionistka (GAČR)
 • od 2019: externí hodnotitel VaVaI
 • od 2014: člen redakční rady Práce z dějin Akademie věd
 • 2012–2015: člen redakční rady Národního technického muzea

Zahraniční pobyty a stáže

 • 6/2019: studijní pobyt, Archiwum PAN, Oddział w Poznaniu, Poznań
 • 5/2017: studijní pobyt, Deutsches Historisches Institut, Rome
 • 6/2014: studijní a badatelský pobyt, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków
 • 10/2009 – 9/2010: Junior Fellow, Internationales Graduiertenkolleg „Religiöse Kulturen in Europa im XIX. und XX. Jahrhundert“. LMU München

 

Publikační činnost

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010

Odborné knihy

 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848–1914), Praha: Academia – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2017. ISBN 978-80-200-2771-9 / ISBN 978-80-87782-71-2

Kapitoly v odborných knihách

 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Náboženské praktiky a sekularizace. Ke studiu náboženské situace v Čechách v předvečer první světové války, in: Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky. Eds. Milan Hanyš – Tomáš W. Pavlíček. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. – Fakulta humanitních studií UK, 2019, s. 109–125. ISBN 978-80-88304-09-8 – ISBN 978-80-7571-039-0
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Papež a papežství jako kulturní kódy v protestantském a širším nekatolickém proudu, in: Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích. Eds. Lukáš Fasora – Miroslav Kunštát – Tomáš W. Pavlíček. Praha: Academia, 2018, s. 361–376. ISBN 978-80-200-2969-0
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Srovnání obrazu a role papežství a katolicismu v polském prostředí, in: Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích. Eds. Lukáš Fasora – Miroslav Kunštát – Tomáš W. Pavlíček. Praha: Academia, 2018, s. 450–468. ISBN 978-80-200-2969-0
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Karel Habersberger (1849–1916) Venkovský farář, in: Kněžské identity v českých zemích (1820–1938). Eds. Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Tomáš W. Pavlíček. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 103–118. ISBN 978-80-7422-567-3
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. – SKOŘEPOVÁ, Markéta Jan Pauly (1869–1935). Velkoměstský děkan, in: Kněžské identity v českých zemích (1820–1938). Eds. Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Tomáš W. Pavlíček. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 131–148. ISBN 978-80-7422-567-3
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Generace Antonína Podlahy v pražském semináři, in: Antonín Podlaha. Kněz ve vědách o historii a umění. Eds. Marie Ryantová – Kristina Uhlíková – Jakub Formánek – Jitka Císařová a kol. Praha: Nová tiskárna Pelhřimova, 2017, s. 185–201. ISBN 978-80-7415-167-5
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Paralelní, příbuzné, nebo unikátní proměny religiozity v moderní době? Komparace náboženských změn v Čechách a Bavorsku v kombinaci se sociální analýzou kléru v Čechách ve druhé polovině 19. století. In: České země a Bavorsko. Konfrontace a paralely. Eds. Robert Luft – Milan Hlavačka – Magdaléna Pokorná – Ulrike Lunow a kol. Praha: Historický ústav, 2017, s. 153–164.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Katholizismus in der Moderne. Religiöser Wandel und die Positionierung des Klerus in Böhmen und Bayern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Tschechien und Bayern. Gegenüberstelungen und Vergleiche vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Hrsg. von Milan Hlavačka – Robert Luft – Ulrike Lunow. München: Collegium Carolinum, 2016, s. 169–184.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Idea akademii narodowej w transferze kulturowym między Wiedniem, Krakowem a Pragą. Próby reformy Czeskiego Królewskiego Towarzystwa Naukowego – Josef Jireček i Josef Hlávka, in: Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815–2015). Red. Jerzy Wyrozumski. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2016, s. 89–100.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Repräsentationspolitik als Beruf und Berufung. Die tschechischen Mitglieder des Herrenhauses des Reichsrates, in: Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und der Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext. Hrsg. von Franz Adlgasser, Jana Malínská, Helmut Rumpler, Luboš Velek. [Studien zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie, Band 35] Wien, Verlag der ÖAW 2015, S. 73–90.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Die Idealkarriere für eine Berufung in das cisleithanische Herrenhaus. Der Habsburger Parlamentarismus und die tschechisch-böhmische Politik, in: Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860–1990 [Reihe Parlamente in Europa, Bd. 3], hrsg. von Adéla Gjuričová, Andreas Schulz, Luboš Velek, Andreas Wirsching [Berlin, Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien], Düsseldorf, Droste Verlag 2014, s. 83–104.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Konverze na cestě k moderní době. Změny náboženství, motivy konvertitů a lokální náboženské změny v Čechách 2. poloviny 19. století, in: Víra, kultura a společnost. Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století, ed. Miloš Havelka, Praha, Pavel Mervart 2012, s. 211–259.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Polite persuasion in the culture of giving. Influence of communication strategies on the formation of Josef Hlávka’s patronage style, in: Collective and Individual Patronage (Mécénat) and the Culture of Public Giving in the Civil Society – Kollektives und individuelles Mäzenat und die Kultur der öffentlichen Gabe in der bürgerlichen Gesellschaft. Eds. Milan Hlavačka – Magdaléna Pokorná – Tomáš W. Pavlíček, Praha, Historický ústav 2010, s. 342–361.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Povolání duchovního v náboženských kulturách v Čechách na sklonku 19. století, in: Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780–1918), Eds. Zdeněk R. Nešpor – Kristina Kaiserová, Ústí nad Labem, Albis international 2010, s. 160–180.

Redakce odborných knih

 • LASKOSZ, Joanna – CHODĚJOVSKÝ, Jan (eds.) – PAVLÍČEK, Tomáš W. (red.) Korespondence Waleryho Goetela s Radimem Kettnerem. Korespondencja Walerego Goetla z Radimem Kettnerem, Praha – Kraków: Masarykův ústav a Archiv AV ČR – Archiwum Nauki PAN i PAU, 2019.
 • HANYŠ, Milan – PAVLÍČEK, Tomáš W. (eds.) Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. – Fakulta humanitních studií UK, 2019, 439 s. ISBN 978-80-88304-09-8 – ISBN 978-80-7571-039-0
 • FASORA, Lukáš – KUNŠTÁT, Miroslav – PAVLÍČEK, Tomáš W. a kol. Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích, Praha: Academia, 2018. ISBN 978-80-200-2969-0
 • FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – PAVLÍČEK, Tomáš W. a kol. Kněžské identity v českých zemích (1820–1938), Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-567-3
 • HLAVAČKA, Milan – POKORNÁ, Magdaléna – PAVLÍČEK, Tomáš W. (eds.) Collective and Individual Patronage (Mécénat) and the Culture of Public Giving in the Civil Society – Kollektives und individuelles Mäzenat und die Kultur der öffentlichen Gabe in der bürgerlichen Gesellschaft. Praha, Historický ústav 2010.

Studie v impaktovaných časopisech

 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Kulturní výměna a zprostředkování obrazu Nového Zélandu. Fotografie českého geografa J. V. Daneše, Český lid 104, 2017, 4, s. 495–511.

Studie v ostatních recenzovaných časopisech

 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Rozhovor s prof. Jaroslavem Kurzweilem, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 65, 2020, 2, s. 90–117.
 • FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – PAVLÍČEK, Tomáš W. Priestly Identity in the Czech Lands in 1820–1938 as a Research Topic. Project Evaluation, Prace Historyczne 145, 2018, 1, s. 43–66.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. – TOMSOVÁ, Petra, ve spolupráci s Blankou HNULÍKOVOU a Vlastou MÁDLOVOU. Vybrané fotografie J. V. Daneše z cesty kolem světa. Interpretace a restaurátorské zhodnocení části fotografického fondu, Práce z dějin Akademie věd, 8, 2016, 1, s. 44–87.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. „Čelakovský – ausserordentlich ruhig“. Otázka generací a loajalit v české politice, Právněhistorické studie 45, 2015, 1, s. 127–137.
 • BORÝSKOVÁ, Štěpánka – MÁDLOVÁ, Vlasta – PAVLÍČEK, Tomáš W. Fotografické archiválie ve fondech Archivu AV ČR dvanáct let po povodni, Práce z dějin Akademie věd, 6, 2014, 2, s. 181–208.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Je konverze změnou náboženství, nebo náboženskou změnou? Možnosti a meze historického výzkumu přelomu 19. a 20. století, Střed/Centre 3, 2011, 1, s. 9–38.
 • PAVLÍČEK, Tomáš W. Náboženské kultury a význam pojmu konverze v zemích střední Evropy s ohlédnutím na uplynulé půldruhé století (1861–2011), Theologia vitae 4, 2011, 1, s. 41–67.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #