cart
0

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu mua.cas.cz je:

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10

182 00 Praha 8

IČO: 67985921

DIČ: CZ67985921

Kupujícím jefyzická osoba v postavení spotřebitele (která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) či podnikající fyzická či právní osoba (která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku).

II. Uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím elektronického obchodu mua.cas.cz/ jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem a způsobem ochrany osobních údajů a že s nimi souhlasí. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné) uvedené v objednávce.Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo další objednávky tohoto nakupujícího odmítnout.

Kupující může zboží v elektronickém obchodě prodávajícího zakoupit jak v režimu registrovaného uživatele, tak jednorázovou (neregistrovanou) formou. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy. (viz Ochrana osobních údajů)

III. Způsob platby

Objednané zboží je možné zaplatit

  1. v hotovosti při osobním odběru na adrese prodávajícího: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., Gabčíkova 10, Praha 8,
  2. převodem na účet prodávajícího,
  3. platební kartou.

Pokud kupující platí objednávku předem (převodem, kartou) zaplatí cenu za objednané zboží na účet poskytovatele služby nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla objednávka doručena prodávajícímu. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet prodávajícího, objednávka bude prodávajícím považována za zrušenou, s čímž kupující výslovně souhlasí.

IV. Způsob doručení a dodací podmínky

Kupující si objednané zboží může vyzvednout osobně na adrese prodávajícího: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., Gabčíkova 10, Praha 8. Dále může využít služeb České pošty, Zásilkovny či přepravní společnosti DPD.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající objednané zboží podle zvyklostí, případně způsobem potřebným pro ochranu zboží.

Kupující je povinen bezprostředně při přebírání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky a případně odmítnout její převzetí, pokud je neúplná nebo poškozená ve větším rozsahu.

V případě, že bude zboží z důvodu vzniklých na straně kupujícího nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo v kupní smlouvě dohodnuto, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným či náhradním doručením.

Objednané zboží obdrží kupující nejpozději do 10 pracovních dnů. Pokud prodávající z mimořádných důvodů nebude moci dodací lhůty dodržet, neprodleně to oznámí kupujícímu a vyžádá si jeho souhlas se změnou dodací lhůty.

V. Reklamace a odpovědnost z vadného plnění

Kupující má podle ust. § 2165 a násl. NOZ právo vytknout vadu, která se na dodaném zboží projeví do dvou let od převzetí, a také podle ust. § 2099 a násl. NOZ právo z vadného plnění, pokud prodávající dodal menší množství věcí, než zněla objednávka kupujícího. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy a je uplatněno během reklamační doby, má kupující právo:

  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

Kupující má právo podle odst. ust. § 1829 a násl. NOZodstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebení poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nehradí dle ust. § 18291j NOZ náklady související s odesláním zboží.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží bylo vyprodáno a není na skladě.V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího a dohodne s ním další postup. Pokud kupující již zaplatil částečnou nebo plnou kupní cenu, bude mu tato vrácena zpět.

VII. Závěrečná ustanovení

Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #